,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში აქტიურად გრძელდება  სამოქმედო პროექტის ,,სტუდენტები ყრუ და სმენადაქვეითებული მოზარდების გასა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში ქუთაისში სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება დაიწყო. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტ...

დღესდღეობით, ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის მოსწავლეებს სათანადო ცოდნა გააჩნდეთ აქტიური მოქალაქეობისა და უფლება-მოვალეობების შესახებ, რაც შემდგომში მათ დაეხმარებათ აქტ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ პროექტის ფარგლებში გრძელდება სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორცელება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტ...

პროექტის ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2021’’ მესამე ეტაპი დაიწყო, რომლის ფარგლებში პროექტში ჩართული სტუდენტები ახორციელებენ სამოქმედო პროექტებს.

თ...