"CIVICUS"-ის მე-14 ნომერი ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული მახასიათებლების შესახებაა. ნომერში განხილულია თბილისის სატრანსპორტო სისტემის პრობლემები, ველოტრანსპორტის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული დებატები, ქალაქის მართვის მსოფლიო გამოცდილების საუკეთესო მაგალითები და უმძიმესი გამოწვევები. ავტორები შეეცდებიან პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა წარმოადგენს ურბანული განვითარების პროცესში მთავარ გამოწვევებს? რა ტიპის სოციალური რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ქაოტურად მიმდინარე ურბანიზაცია? როგორ დავძლიოთ თბილისში სატრანსპორტო კოლაფსი? რა სოციო-კულტურული ელემენტებით ხასიათდება თანამედროვე და ძველი ტიპის ქალაქები? როგორ გამოხატავენ რეზიდენტები სათქმელს? რას წერენ შენობების კედლებზე და ვინ არის მათი პოტენციური ადრესატი?

"CIVICUS"-ის მეცამეტე ნომერში საუბარია კონსტიტუციასა და საკონსტიტუციო მოწყობის თავისებურებებზე, მის ფილოსოფიურ წანამძღვრებასა და პრაქტიკაში მის დანერგვაზე. აქ გაეცნობით სტატიებს სოციალური კონტრაქტის თეორიების და მათი მნიშვნელობის, ტერიტორიული მოწყობის და საარჩევნო სისტემის მახასიათებლების შესახებ. ნომერში ასევე საუბარი იქნება მმართველობის მოდელებზე, მათ ნაკლოვანებებსა და უპირატესობაზე და ამ კუთხით საქართველოში არსებულ გამოცდილებაზე. ავტორები შეეცდებიან პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა არის კონსტიტუციონალიზმის არსი? როგორია საქართველოს კონსტიტუციური განვითარების ეტაპები? რა დილემას წარმოშობს საარჩევნო სისტემა? რა არის "გამარჯვებულის ბონუსი"? რომელი პარლამენტია "უკეთესი" - ერთპალატიანი თუ ორპალატიანი? როგორ მუშაობს სახელმწიფო მმართველობის შერეული მოდელი?

"CIVICUS"-ის მეთორმეტე ნომერში საუბარია ამერიკის შეერთბეულ შტატებზე, მისი პოლიტიკური სისტემის თავისებურებებსა და კულტურაზე. აქ გაეცნობით იმ სპეციფიკურ დეტალებს, რომელთა ერთიანობაც ქმნის ამერიკას, როგორც ძლიერ დემოკრატიას. ნომერში საუბარია აშშ-ს საპრეზიდენტო მმათველობის უნიკალურობაზე, მის ხასიათსა და ეფექტიანობაზე. ასევე, კულტურულ გარდაქმნებზე, იმ მუსიკალურ თუ ლიტერატურულ მიმდინარეობებზე, რომლის შედეგადაც შეიქმნა ამერიკული ტრადიცია. ავტორები ცდილობენ, პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა არის ამერიკული ოცნება? როგორია ამერიკის შეერთებული შტატების მიგრაციული პოლიტიკა? როგორ იცვლება თანდათან ენობრივი სტანდარტები?
გარდა ამისა, ნომერში ასევე წაიკითხავთ სტატიებს მიგრაციის, ჰიპების, ინგლისური ენის ტრანსფორმაციის, აშშ-ს განათლების სისტემის და რასიზმის წინააღმდეგ ბძოლის შესახებ.

"CIVICUS"-ის მეთერთმეტე ნომერში საუბარია ღირებულებათა ტრანსფორმაციის პროცესზე, როგორც თანამედროვეობის უდიდეს გამოწვევაზე. აქ გაეცნობით იმ დაბრკოლებათა ჯაჭვს, რომელიც გარდაქმნების თანმდევი გახდა როგორც პოლიტიკურ, ისე სოციალურ და კულტურულ სფეროში. ნომერში საუბარია გარდაქმნების აუცილებლობაზე, მის უპირატესობასა და სარგებელზე, როგორც პროგრესის განმსაზღვრელ ინდიკატორზე. ასევე, იმ გვერდით მოვლენებზე, რასაც ეს პროცესი წარმოშობს. ავტორები ცდილობენ, პასუხი გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა მოაქვს საზოგადოებისთვის ღირებულებათა ცვალებადობას? როგორ ეგუება მოსახლეობა ამ პროცესს? საიდან მოდის ცვლილების სურვილი? როგორ აისახება ეს პროცესი პოლიტიკური ინსტიტუტების განმტკიცება-დახვეწაზე? როგორ იცვლება საზოგადოებრივი განწყობები ამის პარალელურად?

"CIVICUS"-ის მეათე ნომერში საუბარია რეგიონალურ განვითარებაზე, როგორც სახელმწიფოს ძლიერების განმსაზღვრელ ფაქტროზე. აქ გაეცნობით იმ პრობლემებსა და გამოწვევებს, რომელიც ქვეყნის პერიფერიულ ნაწილში არსებობს და რომელთა გადაჭრა-მოგვარებაც სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს. “CIVCUS”-is ავტორები მოგვითხრობენ რეგიონებში მიღებულ საკუთარ გამოცდილებაზე, იქ არსებულ პრობლემებსა და სიტუაციაზე.
გარდა ამისა, ნომერში საუბარია ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, მის არსსა და მნიშვნელობაზე და, ამ კუთხით, საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე. ავტორები ცდილობენ, პასუხები გასცენ შემდეგ კითხვებს: რა არის თვითმმართველობა? რა როლი აქვს მას ქვეყნის დემოკრატიულად გარდაქმნის პროცესში? რა დაბრკოლებები ხვდება მას და როგორ შეიძლება მათი მოგვარება?