სტრუქტურა

აღმასრულებელი დირექტორი - თამარ ქარაია

დირექტორთა საბჭო

ქეთევან მუხიგული

კახაბერ ურიადმყოფელი

თინათინ ნორაკიძე

ლალი ანთიძე 

იოსებ გაბარაევი