პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული 

სტუდენტის დამხმარე სახელმძღვანელო